Czy lokalizacja studni głębinowej ma znaczenie?

wiercenie studniStudnie głębinowe służą do ujmowania wód podziemnych z zalegających głęboko warstw wodonośnych. Ich rosnąca popularność związana jest ze znakomitą jakością i czystością wód,  pobieranych z tego typu ujęć. Im głębiej woda się znajduje, tym więcej warstw pokonuje podczas procesu filtracji i jest czystsza. Ponadto jej przebywanie w warunkach naturalnych, niezanieczyszczonych działalnością człowieka sprawia, że zwykle nie zawiera bakterii chorobotwórczych. Gdzie warto i gdzie można zlokalizować studnię głębinową?

Podstawowe wymogi prawne

Miejsce lokalizacji studni pod względem prawnym, uregulowane jest Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Znajdują się w nim wszystkie warunki techniczne, które podczas budowy studni głębinowej należy spełnić. Przepisy te jasno określają usytuowanie studni głębinowej w stosunku do istotnych punktów użyteczności działki – studzienek kanalizacyjnych, oczyszczalni przydomowych lub szamba, ale również w stosunku do sąsiadujących budynków. Zgodnie z tym rozporządzeniem, studnia głębinowa musi znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów do granicy działki, 15 metrów do budynków inwentarskich i szamb, 30 metrów do najbliższego przewodu kanalizacji indywidualnej oraz 70 metrów do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych. Czy do wykopania studni głębinowej potrzebne jest pozwolenie? Zgodnie z prawem geologicznym i górniczym, na wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 metrów, w celu wykonywania ujęć wód podziemnych, na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3, nie jest wymagane zatwierdzenie prawne – wystarczy zawiadomienie do starostwa powiatowego o planowanym odwiercie. Po 30 dniach od złożenia zawiadomienia można ruszyć z budową studni. Czy zatem studnie głębinową można wykopać w dowolnym miejscu?

Czynniki decydujące o lokalizacji studni głębinowej

Wpływ na lokalizację studni głębinowej mają na pewno warunki fizyczne i topograficzne miejsca dokonywania odwiertu – pochyłość terenu, trwałość i twardość podłoża oraz rodzaj instalacji w pobliżu miejsca odwiertu. Chcąc prawidłowo wyznaczyć miejsce lokalizacji studni, należy kierować się także czynnikami hydrogeologicznymi, związanymi z występowaniem warstw wodonośnych. Przed dokonaniem odwiertów warto dokonać oceny zasobów wód podziemnych. Przy pomocy metody elektrooporowej wytyczane jest miejsce występowania wód wgłębnych – optymalizuje to koszt odwiertu.